Khu phức hợp nghìn tỷ lấy ý tưởng từ hòn Trống-Mái ở Hạ Long